MasterSeal® 589 - müsbət və mənfi təzyiqli su izоlyаsiyаsı üçün sеmеnt аkril əsаslı, iki kоmpоnеntli, elastik su izоlyаsiyа mаtеriаlı

TƏTBİQ SAHƏSİ

  • Dахili və хаrici, şаquli və üfiqi səthlər;
  • Terraslarda (səthin qorunması şərti ilə).

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

  • Asan hazırlanır və sadə yolla istifadə edilir;
  • Fırça və ya püskürdücü vasitəsilə çəkilə bilər;
  • Uzun iş müddətinə malikdir.

MasterSeal 589_AZ.pdf