​MasterSuna - Øker verdien på lokalt tilslag

MasterSuna - Øker verdien på lokalt tilslag

MasterSuna – forvandler tilslag forurenset med leire til et nyttig råmateriale

Mineralsammensetningen av fint tilslag varierer fra område til område. Til nå har fint tilslag forurenset med svelleleire ofte vært regnet som uegnet til produksjon av høykvalitetsbetong. Her er det MasterSuna, vår løsning for leire som inneholder fint tilslag kommer inn. 

Reduserte kostnader for betongprodusenter 

Det nye tilsetningsstoffet MasterSuna i Master Builders Solutions-serien fra BASF gjør det mulig å bruke fint tilslag som inneholder svelleleire i produksjon av høykvalitetsbetong. Dermed kan betongprodusenter redusere kostnadene betraktelig. Lokale forekomster av fint tilslag forurenset med svelleleire kan utnyttes og dermed redusere eller fjerne behovet for å transportere tilslag fra kilder lenger borte. 

Mer lønnsomme dagbrudd 

Eierne av dagbrudd drar også fordel av bruken av MasterSuna. Tradisjonelt har fint tilslag forurenset med svelleleire kun vært brukt til mindre krevende oppgaver, hvis det har vært brukt i det hele tatt. Med MasterSuna er det nå 

mulig å bruke eksisterende løsmasser i langt større grad enn før. I tillegg kan vasking og forbehandling av lokalt fint tilslag reduseres, noe som også bidrar til økt lønnsomhet for dagbruddet.

MasterSuna - Øker verdien på lokalt tilslag

Slik virker MasterSuna

Negative virkninger av svelleleire 

Fine løsmasser kan bli forurenset av svelleleire. I betongproduksjon kan denne leiren på den ene siden svekke vedheften av betongmørtelen til overflaten av tilslagspartiklene. På den andre siden kan den øke behovet for vann i betongen. Dette økte vannbehovet kan ofte ikke kompenseres ved å øke doseringen av det vannreduserende tilsetningsstoffet. Svelleleire kan også ha en annen viktig negativ effekt på betong. Den lagdelte strukturen gir et ekstremt stort overflateareal som adsorberer det vannreduserende tilsetningsstoffet og gjør at det blir ineffektivt. 

Med MasterSuna unngås økt vannbehov 

MasterSuna motvirker denne effekten. MasterSuna metter det totale overflatearealet av leirpartiklene og forhindrer adsorpsjon av molekylene i det vannreduserende tilsetningsstoffet. Det gjør at vannreduserende tilsetningsstoffer som MasterEase får optimal effekt. En kombinasjon av MasterSuna og MasterEase gir optimal kontroll av betongens støpelighet og konsistensbevarende egenskaper, selv ved bruk av tilslag med kritisk liten kornstørrelse.

MasterSuna fordele