MasterFlow 928 Bezskurczowa cementowa zaprawa do podlewek i zakotwień

MasterFlow 928 to gotowa jednoskładnikowa bezskurczowa zaprawa do podlewek i zakotwień o dużej wytrzymałości, na bazie cementu z dodatkiem naturalnych kruszyw. Przezna- czona jest do użycia szczególnie w postaci płynnej, do wyko- nywania precyzyjnych podlewek maszyn i urządzeń, elemen- tów konstrukcyjnych budynków, ścian osłonowych, ścian prefabrykowanych, belek i filarów. Zależnie od potrzeb, za- prawę można stosować również w postaci wilgotnej masy.

Zaprawa MASTERFLOW 928 ma niską zawartość chromia- nów (CR-VI) < 2 ppm.

MasterFlow 928 zaleca się do:

 • Wykonywania precyzyjnych podlewek urządzeń, płyt podstawowych i filarów o minimalnej grubości 2,5 cm. MasterFlow 928 zawiera piasek krzemionkowy o uziar- nieniu maks. 4 mm.
 • Jeżeli wymagana jest grubość ponad 8 cm, zalecamy użycie żwiru krzemionkowego o frakcji 4/8 lub 8/16 mm, w ilości do 30 % wag. (na każde 25 kg zaprawy Master- Flow 928 do 8 kg wypełniacza - żwiru 4/8 mm)
 • Do wykonywania podlewek tam, gdzie nieodzowne jest wyeliminowanie zjawiska kurczenia, a wymagana lub po- żądana jest duża wytrzymałość.
 • Do kotwienia śrub i prętów gwintowanych w betonie.
 • Bezskurczowe podlewki pod prefabrykowane elementy konstrukcyjne, ściany, belki i filary.
 • Stosowanie w temperaturach od +5 °C do +30 °C.

Zaprawa MasterFlow 928 to:

 • gotowa do użycia zalewa, która w określonych warunkach twardnieje bez wyciekania mleczka cementowego i bez zjawiska kurczenia towarzyszącego wysychaniu.
 • Zalewę tę można stosować w konsystencji płynnej, pla- stycznej lub gęstej wilgotnej masy.
 • Gotowa zalewa zachowuje dobra urabialność nawet przez 45 minut w temperaturze 20°C.
 • Bezskurczowa zalewa, którą można pompować do obsza- rów o skomplikowanym układzie lub niedostępnych me- todą konwencjonalnego zalewania.
 • Bezskurczowa, gęsta zalewa niezawierająca składników wytwarzających gazy lub uwalniających powietrze, takich jak proszek aluminiowy, koks naftowy itp.
 • MasterFlow 928 to zaprawa do kotwień certyfikowana na zgodność z normą EN 1504-6 oraz wysoko wytrzymała zaprawa do podlewek z funkcją statyczną zgodnie z nor- mą EN 1504-3.
 • znakomita odporność na środki chemiczne i rozmrażające (zanieczyszczenia ok. 250 g/m2 po 150 cyklach, metoda C, zgodnie z CSN 731326).

Do pobrania

BASF PL KTP MasterFlow 928

pdf (471,65 Kb)

DWU MasterFlow 928

pdf (135,93 Kb)
Wideo