MasterTop P 617 RC grunt do niskich temperatur

Utwardzający się szybko nawet w niskiej temperaturze, bezrozpuszczalnikowy dwuskładnikowy, epoksydowy środek gruntujący

Mieszanka MasterTop P 617 RC to wysokoreaktywny, utwardzający się w niskiej temperaturze, bezrozpuszczalni-kowy („total solid” wg wytycznych Deutsche Bauchemie), dwuskładnikowy epoksydowy środek gruntujący o niskiej lepkości, szybko utwardzający się w temperaturze otocze-nia (20°C).
Zastosowania:
Środek MasterTop P 617 RC służy jako środek gruntujący na podłoża mineralne, np. wylewki betonowe lub cemen-towe, stosowany jako element systemów powłok posadz-kowych MasterTop lub z systemami hydroizolacyjnymi Ma-sterseal zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na ze-wnątrz, w przypadku gdy niskie temperatury nie pozwalają na zastosowanie standardowego gruntu epoksydowego lub gdy bardzo ważny jest krótki czas wykonania.
Mieszankę MasterTop P 617 RC można stosować na po-wierzchnie mające kontakt z gruntem pod warunkiem wcze-śniejszej prawidłowej instalacji membrany lub warstwy hy-droizolacyjnej.

Charakterystyka gruntu do niskich temperatur

  • utwardzanie w niskiej temperaturze;
  • mała lepkość;
  • łatwa do nakładania;
  • doskonałe właściwości penetracyjne;
  • uszczelnia pory i kapilary;
  • doskonała przyczepność do podłoża

Do pobrania

KTP_MasterTop P617RC

pdf (457,81 Kb)
Wideo