Bê tông xanh

Bê tông xanh là một chương trình hỗn hợp tối ưu mà trong đó vật liệu gốc xi măng và không xi măng tái chế được sử dụng kết hợp với các phụ gia đặc biệt của BASF. Kết quả là có một loại bê tông thân thiện môi trường, hiệu quả kinh tế, mà nó đã đáp ứng, và thường xuyên vượt xa những mục tiêu về chất lượng. Ảnh hưởng tích cực của việc sử dung Bê tông Xanh trên các chỉ tiêu bền vững là phù hợp được chứng nhận bởi phân tích hiệu quả sinh thái hoặc công cụ phân tích chu trình tái chế.

Tại sao đó là một công nghệ bền vững

 • Sử dụng những kỹ thuật trộn tối ưu để gia tăng số lượng vật liệu phụ gốc xi măng (ví dụ tro bay, xỉ xi măng)
 • Giảm nhu cầu năng lượng, giảm lượng CO2 thải ra và những ảnh hưởng khác đến môi trường trên đơn vị thể tích bê tông được sản xuất ra
 • Sử dụng vật liệu độn trơ thay vì phải thải bỏ chúng

Các lợi ích của Bê tông Xanh:

Bởi vì Bê tông Xanh là tối ưu hóa chi phí và chất lượng, nhiều lợi ích hiển nhiên có thể thấy được bởi toàn bộ đội ngũ xây dựng.

Nhà sản xuất

 • Bê tông tối ưu và hiệu quả kinh tế cao
 • Nhanh đổ từ xe tải
 • Thời gian đông kết, duy trì độ sụt, và cường độ như mong muốn
 • Không cần nước tại công trường – ít sự cố/ thu hồi do chất lượng vì vấn đề thêm nước

Nhà thầu

 • Bê tông có tính công tác cao
 • Có các tính năng bơm tốt và hoàn thiện đẹp
 • Để và sản xuất nhanh hơn

Chủ đầu tư

 • Chất lượng độ bền như mong muốn
 • Giảm nguy cơ co ngót và nứt
 • Đóng góp cho uy tín về sự bền vững

Các đơn vị về môi trường/ Cộng đồng

 • Ít xi măng/ CO2/ năng lượng được sử dụng tính trên đơn vị bê tông được sản xuất
 • Ít phế liệu