Những nhà sản xuất bê tông

Thương hiệu Master Builders Solutions từ BASF là nhà cung cấp hàng đầu về các sản phẩm phụ gia tiên tiến cho bê tông dùng trong bê tông trộn sẵn, bê tông đúc sẵn, trạm trộn tại công trình, lát gạch, công trình ngầm, và các sản phẩm bê tông khác.

Bê tông trộn sẵn

Bê tông đúc sẵn

Trạm bê tông tại công trình

Các sản phẩm bê tông khác


A group of concrete producers walking on a construction site. In the background: four concrete mixer trucks.