Bản quyền của Công ty TNHH BASF Việt Nam

12 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore,

Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3743100

Fax: (0650) 3743200

www.master-builders-solutions.basf.vn