MasterRheobuild 561A – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 561A?

MasterRheobuild 561A là phụ gia lỏng, thành phần gồm các polymer tổng hợp được thiết kế đặc biệt để làm tăng cường tính dẻo của bê tông.

Công dụng của MasterRheobuild 561A:

  • Tăng tính dẻo cho bê tông
  • Dễ thi công
  • Tháo cốp-pha sớm

MasterRheobuild 561A đã được sử dụng cho:

  • Móng
  • Sàn
  • Cột

MasterRheobuild 555 – Phụ gia siêu dẻo cho bê tông trong điều kiện khí hậu nóng

MasterRheobuild 561 A – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 561V - phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild R 777 - Phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 1000 – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 561 – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

Tải xuống

MasterRheobuild 561 A

pdf (96,63 Kb)