MasterRheobuild R 777 - Phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild R 777 là gì?

MasterRheobuild R 777 là phụ gia lỏng, thành phần gồm các polymer tổng hợp được thiết kế đặc biệt để làm tăng cường tính dẻo của bê tông.

Ứng dụng của MasterRheobuild R 777?

  • Bê tông sàn
  • Nền móng
  • Cọc nhồi
  • Cột

Ưu điểm của MasterRheobuild R 777:

  • Tăng độ dẻo cho bê tông
  • Dễ thi công
  • Tháo cốp pha sớm

MasterRheobuild 555 – Phụ gia siêu dẻo cho bê tông trong điều kiện khí hậu nóng

MasterRheobuild 561 A – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 561V - phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild R 777 - Phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 1000 – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 561 – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

Tải xuống

MasterRheobuild R 777

pdf (114,98 Kb)