MasterBrace ADH 1406 Epoksid əsaslı, təmir, anker və montaj məhlulu

MasterBrace ADH 1406 İstifadə yerləri

Beton və daş divarlarda armatur və anker millərinin çıxıntılarının quraşdırılmasında;

 • Enli çatların təmirində və izolyasiyasında;
 • İstənilən növ metal və polad elementlərin betona və inşaat konstruksiyalarına yapışdırıl-masında, birləşdirilməsində və montajında;
 • Seysmik izolyatorların və uducuların, körpü və məhəccərlərinin bərkidilməsində;
 • Anker elementlərinin bərkidilməsində istifadə olunur.

MasterBrace ADH 1406 Üstünlükləri

 • Pasta qatılığına malik olması, asan tətbiq olunması və tavana çəkilən zaman axmaların və yerdəyişdirmələrin istisna olması;
 • Beton vəpoladla mükəmmə ilişənliyi təmin etməsi;
 • Mexaniki dayanılığıtez əldə etməsi;
 • Kimyəvi maddələrə qarşı davamlı və dayanılıolması
 • Su və qazları keçıməyə olması
 • Yüksə yük götürmə xüsusiyyətlərinə malik olması
 • Nəmli səthlərdəilişənliyin təmin edilməsi mümkünlüyü;
 • Tərkibində həlledicilərin olmaması kimi üstünlüklərə malikdir.

Yükləmə bölümü

MasterBrace ADH 1406

pdf (226,45 Kb)